PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I
SENIORUNIVERSITETET I TRONDHEIM - U3A

TIRSDAG 17. MARS 2015


Møtested: Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent og to medlemmer til å signere protokollen
 4. Styrets årsmelding for 2014
 5. Regnskap for 2014
 6. Budsjett for 2015
 7. Valg
 8. Innkalling til årsmøtet utsendt til medlemmene i foreningen 4 uker før årsmøtet. Dette i henhold til vedtekter.


 1. Leder Marvin Wiseth åpnet årsmøtet. Ingen bemerkninger til innkalling eller saksliste.

 2. Forslag til møteleder: Jon Ekeland. Ingen andre forslag. Jon Ekeland valgt med akklamasjon, til møteleder.

 3. Valg av referent. Forslag: Tove Melhuus. Ingen andre forslag. Tove Melhuus valgt med akklamasjon. Valg av to til å signere protokoll fra årsmøtet. Forslag: Margarethe Falck og Ellen Høyem Bakke. Ingen andre forslag. Begge valgt med akklamasjon.

 4. Styrets årsmelding vedtatt med akklamasjon.

 5. Revidert regnskap fremlagt og revisors rapport opplest. Regnskapet vedtatt ved akklamasjon

 6. Budsjett for 2015 fremlagt og vedtatt av årsmøtet

 7. Valg. Leder Marvin Wiseth trekker seg av personlige grunner, fra styret. Som ny leder er foreslått Tove Melhuus som velges for 1 år. Tove Melhuus valgt ved akklamasjon. Bjørn Røe rykker opp som fast medlem av styret. Ivar Østerlie valgt som nytt varamedlem. Begge valgt ved akklamasjon.

  Etter valget er sammensettingen av styret i Senioruniversitetet i Trondheim som følger:
 • Tove Melhuus, leder, valgt for 1 år
 • Harald Storflor, styremedlem , PFO repr. På valg i 2016
 • Anders Gynnild, styremedlem, på valg i 2016.01.10
 • Anders Kirkhusmo, styremedlem, på valg i 2016
 • Bjørn Røe, styremedlem, på valg i 2017
 • Mary Skimmeli, styremedlem, Tr.heim folkebibliotek repr.
 • Inga Elisabeth Næss, vararepr. , på valg i 2016
 • Ivar Østerlie, vararepr. , på valg i 2017

Årsmøtet avsluttet

Trondheim 21. mars 2015

Margarethe Falck                                             Ellen Høyem Bakke